คำอธิบายรายการที่สำคัญ
     
  รหัสโรงพยาบาล หมายถึง: ตัวเลขห้าหลักที่ สปสช. /กรมบัญชีกลางกำหนด
  ชื่อผู้ใช้งานระบบ หมายถึง: ชื่อที่ใช้ในการ Login อย่างน้อย6หลัก ตัวอย่าง Keng2005
  รหัสใช้งาน หมายถึง: รหัสในบัตรแข็งลงทะเบียน พิมพ์รหัสใช้งาน (รหัส admin ไม่ใช้)
  รหัสผ่าน หมายถึง: รหัสที่ผู้ใช้งานเป็นคนกำหนดมีอย่างน้อย6หลัก
  HN หมายถึง: เลขประจำตัวผู้ป่วย
  AN หมายถึง: เลขประจำตัวที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
  วันที่เข้ารับการรักษา หมายถึง: วันที่ผู้ใช้สิทธิเข้ารับการรักษา
  เวลา หมายถึง: เวลาที่ผู้ใช้สิทธิเข้ารับการรักษา