สรุปการปรับปรุงโปรแกรมล่าสุด
13 มิ.ย. 2555
	- เพิ่มการขอใช้สิทธิ์กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ข้าราชการของ กทม.
		
1 เม.ย. 2555
	- เพิ่มการขอใช้สิทธิ์กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
	
14 ก.พ. 2555
	- ยกเลิกการขอเลขอนุมัติเพื่อขอใช้สิทธิฉุกเฉินจากกรณีอุทกภัย 2554 ตาม ว454 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 

25 ต.ค. 2554
	-เพิ่มการสมัครขอใช้สิทธิฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย 2554

13 ก.ค. 2553
	- ปรับปรุงโรงพยาบาลที่เป็นชื่อศูนย์บริการให้สามารถขอได้เฉพาะผู้ป่วยสิทธิ กทม.

20 เม.ย. 2552
	- ปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็ค PID ใหม่แก้ปัญหาระบบไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีสิทธิปัจจุบันเข้าถึงหน้าขอเลขอนุมัติ
       ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยในบางรายขอเลขอนุมัติไม่ได้
	   ผู้มีสิทธิซึ่งมีชื่อในฐานข้าราชการสามารถเข้าถึงหน้าขอเลขอนุมัติได้
	   และจะมีการตรวจสอบว่ามีสิทธิหรือไม่เมื่อกดขอเลขอนุมัติ
	- แสดงสาเหตุที่ไม่มีสิทธิละเอียดขึ้น
		
13 มิ.ย. 2551
	- สามารถขอเลขอนุมัติสำหรับเด็กแรกเกิดไม่ป่วยได้ (เลขอนุมัติหมวด P, QP)
	- กรณีผู้ขอใช้สิทธิเป็นหญิง จะมีการตรวจสอบสิทธิ ณ วัน admit
	   ถ้าไม่มีสิทธิซ้ำซ้อนประกันสังคม จะไม่อนุญาตให้ขอเลขอนุมัติสำหรับกรณีคลอด (เลขอนุมัติหมวด N, QN)
	   และในกรณีที่ตรวจสอบสิทธิย้อนหลัง ณ วัน admit แล้ว ไม่มีสิทธิขอเลขในประเภทที่ผู้ขอระบุมา เช่น
	   มีสิทธิซ้ำซ้อนประกันสังคม แต่ขอเลขอนุมัติแบบปกติ โปรแกรมจะออกเลขอนุมัติหมวดที่ตรงกับสภาพสิทธิให้โดยอัตโนมัติ
	- เพิ่มระบบป้องกันการจ่ายเลขซ้ำ กรณีขอเลขอนุมัติมากกว่า 1 ประเภทในวันเดียวกัน

3 พ.ย. 2549
	- เปลี่ยนตำแหน่งของการแสดงผลต่างๆ และเพิ่ม barcode ให้กับเลขสำคัญต่างๆ
	- ตรวจสอบสิทธิซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้ต้องใช้สิทธิอื่นก่อนสิทธิสวัสดิการ ข.ร.ก. 
	- ตรวจสอบกรณีสิ้นสภาพสิทธิสวัสดิการ ข.ร.ก.
	- แจ้งให้ทราบกรณีขอเลขอนุมัติซ้ำ ในวันเดียวกัน ซึ่งจะได้เลขอนุมัติเดิม
	- ข้อมูลผู้ป่วยใน/นอก แสดงพร้อมกันหลังตรวจสอบเลขประจำตัวแล้ว เพื่อให้ใส่ข้อมูลโดยไม่ต้องเลือกปุ่มก่อน
	- ผู้ป่วยนอกไม่ต้องบันทึกวันที่ แบบจะกำหนดเป็นวันปัจจุบันให้เลย
	- หลังการขอเลขอนุมัติจะแสดงพื้นสีขาวในบรรทัดข้อมูล IPD/OPD ที่ได้ขอไว้
	- แบบใบแจ้งเลขอนุมัติกรณีผู้ป่วยนอกมีแบบใบสมัครเข้าโครงการจ่ายตรงในใบเดียวกัน เพื่อให้ลงทะเบียนได้อย่างสะดวก
	- ไม่มีปุ่ม "จัดเก็บ" แฟ้มข้อมูล เปลี่ยนเป็นการใช้เมนู "save" ใน browser ที่แสดงแบบแจ้งเลขอนุมัติที่ได้แทน